งานสารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
สถิติข้อมูลในเดือนต่างๆ

2557
2556
2555
2554

Homeหน้าหลักHome

สถิติข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ประจำเดือนกรกฏาคม 2556-พฤษภาคม 2557
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ได้จำแนกตามลำดับดังนี้

1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา
3. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์
5.สถิติการใช้บริการห้องสมุด
6.งบประมาณ
7. สถิติข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
8.สถิติการให้บริการหอประชุม
9.สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<คลิ๊กเพื่อเปิดดูข้อมูล>>>

สถิติข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ประจำเดือนกรกฏาคม 2555-พฤษภาคม 2556
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ได้จำแนกตามลำดับดังนี้

1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา
3. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์
5.สถิติการใช้บริการห้องสมุด
6.งบประมาณ
7. สถิติข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
8.สถิติการให้บริการหอประชุม
9.สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<คลิ๊กเพื่อเปิดดูข้อมูล>>>

สถิติข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ได้จำแนกตามลำดับดังนี้

1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา
3. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์
5.สถิติการใช้บริการห้องสมุด
6.งบประมาณ
7. สถิติข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
8.สถิติการให้บริการหอประชุม
9.สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<คลิ๊กเพื่อเปิดดูข้อมูล>>>

 

สถิติข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ประจำเดือนมกราคม 2555
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ได้จำแนกตามลำดับดังนี้

1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา
3. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์
5.สถิติการใช้บริการห้องสมุด
6.งบประมาณ
7. สถิติข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
8.สถิติการให้บริการหอประชุม
9.สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<คลิ๊กเพื่อเปิดดูข้อมูล>>>

 

สถิติข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ได้จำแนกตามลำดับดังนี้

1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา
3. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์
5.สถิติการใช้บริการห้องสมุด
6.งบประมาณ
7. สถิติข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

<<<คลิ๊กเพื่อเปิดดูข้อมูล>>>