ระดับชั้น

เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1

  ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดทำการสอน ใน 3 ภาควิชาหลักได้แก่
1. ภาควิชานาฏศิลป์  เปิดทำการสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
      นาฏศิลป์โขน ได้แก่ พระ ยักษ์-ลิง (สำหรับนักเรียนชาย)
      นาฏศิลป์ละคร ได้แก่ นาฏศิลป์ละครพระ-นาง (สำหรับนักเรียนหญิง)
      การแสดงพื้นบ้าน
2. ภาควิชาดุริยางคศิลป์  เปิดทำการสอน  5 สาขาวิชา ได้แก่ 
      ปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ เครื่องหนัง
      เครื่องสายไทย ได้แก่ จะเข้ ซออู้ ซอด้วง ขิม
       คีตศิลป์ไทย
       ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ได้แก่ พิณ แคน โหวด โปงลาง
       ดนตรีสากล ได้แก่ อัลโตแซกโซโฟน เทนเนอร์แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน กลองชุด เบส กีต้าร์ คีบอร์ด
3. ภาควิชาศึกษาทั่วไป เปิดทำการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8 กลุ่มสาระ ได้แก่
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    3.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสาสตร์
    3.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
    3.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    3.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    3.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    3.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4

  ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดทำการสอน ใน 3 ภาควิชาหลักได้แก่
                   1. ภาควิชานาฏศิลป์  เปิดทำการสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
      นาฏศิลป์โขน ได้แก่ พระ ยักษ์-ลิง (สำหรับนักเรียนชาย)
      นาฏศิลป์ละคร ได้แก่ นาฏศิลป์ละครพระ-นาง (สำหรับนักเรียนหญิง)
      การแสดงพื้นบ้าน
2. ภาควิชาดุริยางคศิลป์  เปิดทำการสอน  5 สาขาวิชา ได้แก่ 
      ปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ เครื่องหนัง
      เครื่องสายไทย ได้แก่ จะเข้ ซออู้ ซอด้วง ขิม
       คีตศิลป์ไทย
       ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ได้แก่ พิณ แคน โหวด โปงลาง
       ดนตรีสากล ได้แก่ อัลโตแซกโซโฟน เทนเนอร์แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน กลองชุด เบส กีต้าร์ คีบอร์ด
3. ภาควิชาศึกษาทั่วไป เปิดทำการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8 กลุ่มสาระ ได้แก่
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    3.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสาสตร์
    3.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
    3.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    3.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    3.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    3.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
  หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชา ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (2555)

     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชา ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (2552)
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (2555) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (2555) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา (2555) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา นาฏศิลป์สากลศึกษา (2555) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (2552) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (2552) | 
     - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา (2552) | 


ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

   1.สำเนาทะเบียนบ้าน
   2.สำเนาบัตรประชาชน
   3.วุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษา
   4.ใบ รับรองผลการเรียน
   5 รูปถ่าย

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

   1.สำเนาทะเบียนบ้าน
   2.สำเนาบัตรประชาชน
   3.วุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษา
   4.ใบ รับรองผลการเรียน
   5 รูปถ่าย

ระดับปริญญาตรี

   1.สำเนาทะเบียนบ้าน
   2.สำเนาบัตรประชาชน
   3.วุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษา
   4.ใบ รับรองผลการเรียน
   5 รูปถ่าย
   6.หลักฐานการสอบ O NET (สำหรับคณะศิลปศึกษา)


มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี
หลัฐานการรับสมัคร
HOME