ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๑๐/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ตามประกาศ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

รายการประกอบแบบ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าก่อสร้าง >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประกวดราคา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ตารางแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<