หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ระดับพื้นฐาน

1. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พุทธศักราช 2562) ประเภทวิชาศิลปกรรม >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 

******************************

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<