ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ระดับอุดมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๒/๒๕๖๔ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ระดับอุดมศึกษา) ตามประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประมูลด้วยวิธี e-bidding >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระดับอุดมศึกษา) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<