ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละครระดับพื้นฐาน จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๔/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละครระดับพื้นฐาน จำนวน ๒๒ รายการ ตามประกาศ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายโขนละคร) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<