ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายหมอลำระดับพื้นฐาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๓/๒๕๖๓ การซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายหมอลำระดับพื้นฐาน จำนวน ๕ รายการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายหมอลำ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<