ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๒/๒๕๖๓ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ตารางราคากลาง >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<