ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารแสดงราคากลาง (แบบ บก.๐๖) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดนตรีสากล ระดับอุดมศึกษา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<