ระบบแจ้งผลการเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<