ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 สิงหาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักหญิงวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 กรกฎาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 กรกฎาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 กรกฎาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยยึดหลักแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตาม คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • ประชาสัมพันธ์ความรู้ เนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" 26 มิถุนายน 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 13 มิถุนายน 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 9 มิถุนายน 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 16 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) และ ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 พฤษภาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 เมษายน 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 22 มีนาคม 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.พ. 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี พ.ศ.2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 ม.ค.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 ม.ค.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 เม.ย.2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

สาระดีๆ มีอยู่ที่นี่