กิจกรรมล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 18 มิ.ย. 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  7 มิ.ย. 2562 ประกาศผลสอบมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเหมาบริการปี 2562 ตำแหน่งครูสอนดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  4 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเหมาบริการปี 2562 ตำแหน่งครูสอนดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  27 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  24 พ.ค. 2562 ประกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  24 พ.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  21 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ครูสอนดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  17 พ.ค. 2562 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  10 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 เม.ย. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  26 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 เม.ย. 2562 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสหการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ปวช ปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูโขน (ลิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ก.พ. 2562 รายละเอียดค่าใช้โดยประมาณ ปีการศึกษา 2562 ว่าด้วยค่ากิจกรรมและค่าเครื่องแต่งกายระดับชั้นม.1และระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ก.พ. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 พ.ย. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พ.ย. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 พ.ย. 2561 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 31 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน (ตำแหน่งครุู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 31 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ส.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.ค. 2561 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มิ.ย. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 2561 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 พ.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 พ.ค. 2561 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 พ.ค. 2561 ประกาศขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 มี.ค. 2561 กำหนดการโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เวทีลานสาเกตุ หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 มี.ค. 2561ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์และคณะศิลปศึกษา (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 มี.ค. 2561ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์และคณะศิลปศึกษา (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประเภทโควตาศิษย์เก่าและเครือข่ายครูดนตรีนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภทสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ก.พ. 2561 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระดับปริญญาตรี >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายกาแฟ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 . มี.ค. 2561 เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 . มี.ค. 2561 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ส.ค. 2560 รายงานผลการปฎิบัติงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปี การศึกษา 2559 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ส.ค. 2560 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ส.ค. 2560 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 มิ.ย. 2560 แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 2560 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 มิ.ย. 2560 หนังสือเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี2560 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 พ.ค 2560 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมหลักฐานและใบรับสมัคร >>คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร <<
 • 27 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 25 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเหมาบริการครั้งที่3 (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 18 มี.ค. 2560 ประกาศโครงการจัดตั้งสถาบันฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(อัตราเหมาจ่าย)ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 6 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครงานคัดเลือกบุคลเะพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(อัตราเหมาจ่าย)โครงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 27 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปะนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา(ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 21 ก.พ. 2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๒ เพิ่มเติม) วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน (การแสดง)>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 26 ม.ค. 2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ และลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งขับรถยนต์>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 26 ม.ค. 2560 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี2560 รอบ 2 เพิ่มเติม>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 6 ธ.ค. 2559 เรื่อง การประกวดราคา ปรับปรุงระบบระบายน้้า จำนวน 1 แห่ง>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 6 ธ.ค. 2559 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 14 พ.ย. 2559 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 14 พ.ย. 2559 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  (ม.1, ม.4) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 9 พ.ย. 2559 เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 9 พ.ย. 2559 เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกาย)>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 7 พ.ย. 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 • 2 พ.ย. 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
       -จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน (งบประมาณระดับพื้นฐาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       -จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน (งบประมาณระดับอุดมศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา (เก้าอี้เล็คเชอร์) จำนวน 195 ตัว โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกาย) (งบพื้นฐาน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีสอบราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดฟ้อนหมอลำชาย-หญิง พร้อมเครื่องประดับเพชร) (งบพื้นฐาน) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

       - จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้แอมป์) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีสอบราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<

 • 2 พ.ย. 2559 เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็นสถานที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี และการจัดตั้งวิทยาเขต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์>>คลิกเพื่อทำแบบประเมิน <<
 • 2 พ.ย. 2559 เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิกเพื่อทำแบบประเมิน <<
 • 1 พ.ย. 2559 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 >>ดูรายละเอียดที่นี่ <<
 • 31 ต.ค. 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ให้มารายงานตัววันอังคารที่ 1 พ.ย. 2559 >>ดูรายละเอียดที่นี่ <<
 • 18 ต.ค. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ
  จำนวน 7 ตำแหน่ง >>ดูรายละเอียดที่นี่ <<
 • 24 ส.ค. 2559 เรื่อง วีดีทัศน์ การแข่งขันทักษะวิชาการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
  ตารางสรุปผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เหรียญ) >> Download << ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ >> Download <<
 • 17 ส.ค. 59 รายงานผล การแข่งขันทักษะวิชาการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
    - ประเภทการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม. 4-6
       - วนศ. กาฬสินธุ์ >> Download <<
       - วนศ. นครศรีธรรมราช>> Download <<
       - วนศ. ร้อยเอ็ด >> Download <<
       - วนศ. จันทบุรี >> Download <<
       - วนศ. สุโขทัย >> Download <<
       - วนศ. ลพบุรี >> Download <<
       - วนศ. นครราชสีมา >> Download <<
       - ช่างศิลป์สุพรรณบุรี >> Download <<
       - ช่างศิลป์นครศรีธรรมราช >> Download <<
       - วนศ. อ่างทอง >> Download <<
       - วนศ. พัทลุง >> Download <<
    - กิจกรรมแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ระดับ ม. 1-3
       - วนศ. จันทบุรี >> Download <<
       - วนศ. ร้อยเอ็ด >> Download <<
       - วนศ. สุโขทัย >> Download <<
       - วนศ. นครราชสีมา >> Download <<
       - วนศ. กาฬสินธุ์ >> Download <<
       - วนศ. สุพรรณบุรี >> Download <<
       - วทศ. นครศรีธรรมราช >> Download <<
       - วทศ. พัทลุง >> Download <<
 • 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 >>ดูรายละเอียดที่นี่ << >>คลิกสมัครได้ที่นี่ <<
 • 15 ก.ค. 59 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >> Download <<
 • 30 พ.ค.2559 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ >> download. Pdf << & >> do0wnload.Doc <<
 • 19 พ.ค.2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว >> Download <<

กิจกรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ

สาระดีๆ มีอยู่ที่นี่