ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นเวลา 31 ปี (จากปีการศึกษา 2522 ถึงปีการศึกษา 2553) มีผู้อำนวยการดังนี้

1.นายล้วน เจนใจ (รักษาราชการในตำแหน่ง) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2522-12 เมษายน 2523)
2.นายชวลิต มณีรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2523-ตุลาคม 2531
3.นายจีรพล เพชรสม (รักษาราชการในตำแ่หน่ง)ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2532
4.นายสมบัติ แก้วสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2532-9 มกราคม 2537
5.นายเจริญ จันทร์เพื่อน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2537-13 พฤศจิกายน 2538
6.นางสันทนา วงษ์แสงพลอย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538-30 กันยายน 2543
7.นายจีรพล เพชรสม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543-ตุลาคม 2547
8.นางฉวีวรรณ สุทธิประภา ตั้งแต่ สิงหาคม 2547- มกราคม 2550 (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
9.นายจีรพล เพชรสม ตั้งแต่ มกราคม 2550 - กันยายน 2552
10. นายนิเทศน์ จันโทมุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 29 กรกฏาคม 2553
11.นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ตั้งแต่ 29 กรกฏาคม 2553 ถึงปัจจุบัน