วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธุโข  สิปปกํ  นาม อปี ยาทิสกี ทิสํ  ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี วิทยาลัยนาฏศิลป

รูปเข้าสู่ระบบ

Link Information