: 043-511244, 083-4519997, 098-2406255 & 090-1896927

e-Evaluation

Welcome to the e-Evaluation.

แบบประเมินนี้ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ตอบแบบประเมิน ตอบตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ
***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง***